Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

67 ετών καπνιστής 45 py. Παρουσιάζει δύσπνοια στην κόπωση και βήχα παραγωγικό. Σπιρομέτρηση: FEV1/FVC 55%. - FEV1 61% μετά βρογχοδιαστολή. - Α/α θώρακος χωρίς ευρήματα. - Καρδιολογικός έλεγχος χωρίς ευρήματα. - BMI 19kg/m2. - Δεν έχει εισαχθεί ποτέ στο νοσοκομείο. - Χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια: sat 97%. Ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες;