Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης χορήγησης β2-διεγερτών και εισπνεόμενων στεροειδών οφείλεται: