Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η κύρια περιοχή αντίστασης των αεραγωγών στη διάρκεια της αναπνοής βρίσκεται