Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Για κάθε ασθενή που περιγράφεται παρακάτω, επιλέξτε την ομάδα τιμών αρτηριακού αίματος που ταιριάζει καλύτερα με την οξεοβασική κατάσταση του ασθενούς:

ΑσθενήςpH[PCO2]
(mm Hg)
[HCO3–]
(mEq/L)
(A)
(B)
(Γ)
(Δ)
(Ε)
7,00
7,10
7,34
7,50
7,56
70
27
70
48
26
16
8
39
36
23


1. Ασθενής με μεταβολική οξέωση και κατάλληλη αναπνευστική αντιρρόπηση
2. Ασθενής με μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση.
3. Ασθενής με το υψηλότερο περιεχόμενο CO2.
4. Ασθενής με την υψηλότερη [Η+].
5. Ασθενής με τον υψηλότερο λόγο [HCO3–] / S•PCO2.