Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Μία γυναίκα 32 ετών εισάγεται στο νοσοκομείο με υποψία μερικώς αντισταθμισμένης αναπνευστικής οξέωσης. Ποια από τις ακόλουθες ομάδες εργαστηριακών αποτελεσμάτων θα επιβεβαίωνε αυτή την υποψία;

 [HCO3-]
(mEq/L)
PCO2
(mm Hg)
pH
(Α)
(Β)
(Γ)
(Δ)
(Ε)
17
31
9
24
20
19
80
30
45
25
7,9
7,22
7,14
7,5
7,5