Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ένας αγχώδης άνδρας 27 ετών εξετάζεται στα επείγοντα και λαμβάνονται οι εξής τιμές αρτηριακού αίματος:

[Na] = 140 mEq/L
pH = 7,6
[K+] = 4 mEq/L
PCO2 = 20 mm Hg
[HCO3-] = 19 mEq/L
PO2 = 98 mm Hg
[Cl-] = 109 mEq/L

Βάσει των δεδομένων αυτών, η πιο πιθανή διάγνωση είναι: