Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Για κάθε οξεοβασική διαταραχή που αναφέρεται παρακάτω, επιλέξτε το κατάλληλο ζεύγος τιμών [HCO3-] και τάσης του CO2.


 [HCO3–]
(mmol/L)
PCO2
(mm Hg)
(Α)
(Β)
(Γ)
(Δ)
34
10
20
40
65
25
20
45

1. Μεταβολική οξέωση
2. Μεταβολική αλκάλωση
3. Αναπνευστική οξέωση
4. Αναπνευστική αλκάλωση