Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αιτία μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο χάσμα ανιόντων: