Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η PCO2 στα ούρα που έχουν pΗ = 5,7 και PCO2 αίματος 45 mmHg είναι: