Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σε τυχαίο δείγμα ούρων σε ασθενή με μεταβολική οξέωση από δηλητηρίαση με μεθανόλη: