Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Στην μεταβολική οξέωση η φυσιολογική αναπνευστική αντιρρόπηση είναι: