Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Στον πληθυσμογράφο σώματος, οι μεταβολές της κυψελιδικής πίεσης που προκαλούνται από τη συμπίεση και αποσυμπίεση των πνευμόνων εκτιμώνται μέσω: