Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Για να θεωρείται αποδεκτή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ATS/ERS, η εισπνεόμενη VC των αερίων δοκιμής στη διάρκεια της δοκιμασίας DLCO μονής αναπνοής θα πρέπει: