Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σε ποια από τις ακόλουθες καταστάσεις είναι τυπική η μείωση της τάσης του αρτηριακού Ο2;