Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Στη δοκιμασία DLCO μονής αναπνοής, ο VA υπολογίζεται από: