Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η σχέση οισοφαγείου πίεσης - πίεσης ελαστικής επαναφοράς του πνεύμονος λαμβάνεται: