Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ποια/ποιες από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση ασθενών με ARDS είναι σωστή/σωστές;