Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Άνδρας ηλικίας 41 ετών ανέπτυξε Gram-αρνητική σηψαιμία που οδήγησε σε συστηματική υπόταση, κλινικές ενδείξεις σηπτικής καταπληξίας και σε ανάπτυξη αμφοτερόπλευρων πνευμονικών διηθήσεων που συμφωνούν με ARDS. Ποια/ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή/σωστές σχετικά με το οφειλόμενο σε σηψαιμία ARDS;