Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η μείωση του τοπικού (περιοχικού) αερισμού των κυψελίδων σχετίζεται με