Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ασθενής 47 ετών υφίσταται αμφοτερόπλευρη βλάβη των φρενικών νεύρων μετά από χειρουργική επέμβαση στο μεσοθωράκιο. Ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές;