Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις η τάση του φλεβικού Ο2 είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό;