Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Ο αερισμός των κυψελίδων ισούται με