Ερωτήσεις Πνευμονολογίας

Η μέγιστη εισπνευστική ροή επέρχεται όταν